Инструкция за използване

 1. Влизане в режим на програмиране

Натиснете „ENT” 4 пъти → Въведете парола ''123456'' → Натиснете „ENT”,  за да потвърдите(успешно влязохте в режим  на програмиране)

- “123456“ е фабрична парола

-  Ако успешно сте влезли в режим на програмиране  звуковия индикатор ще сигнализира с два кратки сигнала, в противен случай с един дълъг

 1. Настройка на функциите (За всички следващи стъпки е необходимо е да сте в режим на програмиране)
  1. Клавиш „0“ : Промяна на паролата за режим на програмиране

Натиснете „0“ → Въведете новата парола → Натиснете „ENT” → Въведете повторно новата парола →  Натиснете „ENT” → Натиснете „9“ за изход

- При успешна промяна на паролата за режим на програмиране звуковия индикатор ще сигнализира с два кратки сигнала, в противен случай с един дълъг

- Паролата трябва да е 6 цифрена

 1. Клавиш „1“ : Регистриране на множество карти

Натиснете „1“ → Последователно поднасяйте всяка  една от нерегистрираните карти  → Натиснете „ENT”,  за да потвърдите → Натиснете „9“ за изход

- Системата ще даде уникален последователен номер на всяка една от картите. Фабрично за всяка карта паролата е „888888“. Тази парола може да се използва в режим на „Карта с парола“. 

- Ако няма карти в системата, уникалния картов номер започва от „0001“ и се увеличава на горе . Най-големият номер не може да надвишава „6399“.Ако вече има регистрирани карти в системата , номерацията ще започне от последният най-голям регистриран номер на карта. Регистърът ще вземе следващият номер, който е наред.

- При успешно добавяне на карти звуковия индикатор ще сигнализира с два кратки сигнала, в противен случай с един дълъг

 1. Клавиш „2“ : Регистриране на единична карта

Натиснете „2“ → Поднесете нерегистрираната карта  → Въведете 4-цифрен уникален номер  → Натиснете „ENT”→ Поднесете следваща нерегистрирана карта→ Въведете 4-цифрен уникален номер  → Натиснете „ENT” (..... регистрирайте колкото карти са Ви необходими)→Натиснете „ENT” за да потвърдите → Натиснете „9“ за изход

- Фабрично за всяка карта паролата е „888888“. Тази парола може да се използва в режим на „Карта с парола“. 

- Ако картата вече съществува в системата , звуковия индикатор ще сигнализира с дълъг сигнал . Тогава може да поставите друга карта. Ако въведеният 4-цифрен уникален номер съществува в системата звуковия индикатор ще сигнализира с дълъг сигнал. Тогава може да въведете друг номер.

 1. Клавиш „3“ : Изтриване на съществуваща регистрирана карта

Изтриване на карта : Натиснете „3“→ „ 0“ → Поднесете регистрираната карта, която искате да изтриете→ Поднесете следваща карта, която искате да изтриете....→ Натиснете „ENT” за да потвърдите → Натиснете „9“ за изход

Изтриване на уникален номер : Натиснете „3“→ „ 1“ → Въведете 4-цифрен уникален номер , който искате да изтриете  → Натиснете „ENT”→ .....(Повторете операцията за колкото номера Ви е необходимо да изтриете ) → Натиснете „9“ за изход

Изтриване на всички регистрирани карти : Натиснете „3“→ „ 2“ → Въведете “9999“  → Натиснете „ENT”→ Натиснете „9“ за изход

 1. Клавиш  „4“ : Режим на работа на контролер

„Карта или парола“ : Натиснете „4“→ „ 0“  → Натиснете „ENT”→ Натиснете „9“ за изход (В този режим контролерът пристига от производителя)

„Карта и парола“ : Натиснете „4“→ „ 1“  → Натиснете „ENT”→ Натиснете „9“ за изход

„Парола“ : Натиснете „4“→ „ 2“  → Натиснете „ENT”→ Натиснете „9“ за изход

 1. Клавиш „5“ : Настройка на време на отваряне на вратата

Натиснете клавиш“5“ → Въведете време →  Натиснете „ENT”→ Натиснете „9“ за изход

- Форматът на времето е две цифри (Пример: „03“ представлява времето за отваряне 3 секунди)

- Когато времето е въведено като „99“ - методът за отваряне на врата е тригерен . (Поднасяне на карта отваря вратата. Повторно поднасяне затваря вратата.)

 1. Клавиш „6“ : Настройка на парола за отваряне на врата

Настройка на парола : Натиснете „6“ → Нова парола→ Натиснете „ENT”→ Въведете повторно новата парола→  Натиснете „ENT”→ Натиснете „9“ за изход

Настройка без парола: Натиснете „6“ → Натиснете „ENT”→ Натиснете „ENT”→ Натиснете „9“ за изход

- Тази парола се използва в режими „Карта или парола“ и  „Карта и парола“. Трябва да е 6 цифри.

- При настройка без парола този режим не може да се използва( Не може да отворите вратата без парола)

 1. Клавишът за Изход от режим на програмиране е „9“
 2. Клавишът за Звънец е „ESC”
 3. Промяна на Парола на карта (Трябва да сте в режим на карта и парола )

Натиснете клавиш „9“ (Зеленият светлинен индикатор трябва да свети) →  Поднесете регистрирана карта →  Въведете фабричната парола, която е „888888“  → Натиснете „ENT” → Въведете новата парола → Натиснете „ENT” → Въведете отново парола→ Натиснете „ENT”

- Тази парола е валидна само в режим на работа с карта и парола

- Ако успешно сте променили паролата звуковия индикатор ще сигнализира с два кратки сигнала и тогава ще излезете от Режим на програмиране

 1. Възстановяване на фабрични настройки(възстановява се само паролата за режим програмиране и настройките на параметрите. )

Изключвате устройството, окъсявате джъмпер 1 и 2 след което се включва устройство, чувате два къси сигнала, окъсявате 2 и 3 , с което операцията приключва

Примери:

 1. Настройка на нова паролата за режим на програмиране „789000“

Влезте в Режим на програмиране, Натиснете „ENT” 4 пъти → Въведете фабричната парола „123456“→ Натиснете „ENT”(ще светне зеления светлинен индикатор)→ Натиснете „0“ → Въведете паролата за режим на програмиране „789000“→ Натиснете „ENT” →Въведете отново „789000“. Моля запомнете променената парола за програмиране

 1. Регистриране на множество карти

Натиснете „ENT” 4 пъти → въведете парола ''123456'' → Натиснете „ENT”,  за да потвърдите(успешно влязохте в режим  на програмиране)→Натиснете „1“ → Последователно поднасяйте всяка  една от нерегистрираните карти  → натиснете „ENT”,  за да потвърдите → Натиснете „9“ за изход

 1. Последователно регистриране на две карти, „0088“ „0099“(могат да се регистрират и повече карти последователни)

Натиснете „ENT” 4 пъти → въведете парола ''123456'' → Натиснете „ENT”,  за да потвърдите(успешно влязохте в режим  на програмиране)→Натиснете „2“ → Поднесете всяка  една от нерегистрираните нови карти  → Въведете номер „0088“  → натиснете „ENT”,  за да потвърдите → Поднесете втора карта → Въведете номер „0099“  →натиснете „ENT”→  натиснете „ENT” отново →Натиснете „9“ за изход

 1. Изтриване на карти според номера на картата-Изтриване на карта „0088“ и „0099“

Натиснете „ENT” 4 пъти → въведете парола ''123456'' → Натиснете „ENT”,  за да потвърдите(успешно влязохте в режим  на програмиране)→Натиснете „3“ → Натиснете „1“→ въведете „0088“→ Натиснете „ENT”→→ въведете „0099“→ Натиснете „ENT”→ натиснете „ENT” отново→Натиснете „9“ за изход (Изтриване на множество карти става само,ако карти се изтриват една по-една)

 1. Настройка на Режим на работа на контролер с карти

Натиснете „ENT” 4 пъти → въведете парола ''123456'' → Натиснете „ENT”,  за да потвърдите(успешно влязохте в режим  на програмиране)→Натиснете „4“ → Натиснете „0“→→ Натиснете „ENT”→Натиснете „9“ за изход Настройки са запаметени за работа с карта или парола

 1. Настройка на Режим на работа на контролер с парола („147258“)

Натиснете „ENT” 4 пъти → въведете парола ''123456'' → Натиснете „ENT”,  за да потвърдите(успешно влязохте в режим  на програмиране)→Натиснете „6“ → Въведете „147258“→ Натиснете „ENT”→ Въведете отново „147258“→Натиснете „ENT”→ Натиснете „9“ за изход→ Въведете „147258“→ Натиснете „ENT”, за да потвърдите.

 1. Настройка на нова парола , пр. „88899“ в режим на контролера за работа с карта и парола

Натиснете „9“→ Поднесете по-рано регистрирана карта→Въведете фабричната парола „888888“(ако сте я променили, използвайте новата парола)Червеният и зеления светлинен индикатор ще премигнат един след друг → Въведете новата парола „88899“→Натиснете „ENT”→Въведете отново новата парола „88899“→Натиснете „ENT”